แอร์แบบติดผนัง(Wall TYPE)

แอร์แบบตั้งแขวน(Ceiling Type)

แอร์แบบฝังในฝ้าลม 4 ทิศทาง(Cassette Type)

แอร์แบบคอล์ยเปลือย(Concealed Type)

แอร์แบบตู้ตั้งพื้น (Standing Floor)

แอร์แบบต่อท่อลมขนาดใหญ่

แอร์คอนเด็นซิ่งแบบคอลย์นํ้า Split Water-Cooled

แอร์ขนาดใหญ 7.5-55 Ton

แฟนคอลย์แอร์นํ้า ( Chilled Water Fan Coil Units)